טו

טו ואפילו לא נאבדה שום חתיכה מהן אלא שנתערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה ומתערובת זו השניה נתערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה הרי התערובת זו השלישית מותרתקכא באכילהקכב בתוך הפסח מטעם שנתבאר ביו"ד סי' ק"יקכג ע"ש כל פרטי דין זה:


קכא) מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד.

קכב) ראה מ"מ וציונים.

קכג) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ח.