טז

טז וכל זה ביבש אבל לח בלח שנתערב בתוך הפסח אפילו נאבד רוב התערובת מן העולם הרי השאר עומד באיסורו כמו שהיה וכן אם נתערב מקצת תערובת זה בתערובת שנית ומהתערובת השנית לתערובת שלישית ומשלישית לרביעית וכן לעולםקכד כגון תבשיל שנאסר מחמת חמץ משהו ונפל מעט רוטב מתבשיל זה לתבשיל אחר ומתבשיל שני לתבשיל שלישי ומשלישי לרביעי וכן לעולם כולם אסוריןקכה באכילה ובהנאה וכן חתיכת בשר שנתבשלה באחד מתבשילין הללו שנאסרו ונאסרה היא עמהם ואחר כך נתבשלה עם תבשיל אחר אף על פי שיש באותו תבשיל ששים כנגד אותה החתיכה הרי היא אוסרת את הכלקכו לפי שמשהו חמץ שנבלע בתבשיל ראשון נתפשט בכל חלקי התבשיל ואין משהו בתבשיל שלא יהיה בו משהו מטעם החמץ שמשהו אין לו שיעור ויכול הוא להתפשט ולהתחלק לאלפי אלפים משהויין וכשנפל מעט רוטב מתבשיל זה לתבשיל אחר נפל עמו גם משהו מטעם החמץ ונתפשט משהו זה בכל חלקי התבשיל וכן לעולם וכן חתיכת בשר שנתבשלה באחד מתבשילין הנאסרים קבלה משהו מטעם החמץ משהו שבתבשיל וכשבישלה בתבשיל אחר היא פולטת מעט מטעם חמץ משהו שבתוכה ואוסרת כל התבשיל.

ואפילו נתערבה חתיכה זו באלף חתיכות יבש ביבש כולן אסורות באכילהקכז אלא ימכרם לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן כמו שנתבאר למעלהקכח ויש מתיריןקכט אפילו באכילה אם נתערבה בב' חתיכות אחרות יבש ביבש כיון שאין בחתיכה זו אלא טעם משהו חמץ ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או שעת הדחק ויסיר חתיכה אחת לפי המנהג שנתבאר ביו"ד סי' ק"טקל:


קכד) מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד.

קכה) ט"ז ביו"ד סי' צב סוף ס"ק טז (עכ"פ בנתערב ממשו). ח"י ס"ק ה.

קכו) נקודת הכסף על הט"ז שם (אף בטעמו ולא ממשו). מ"א סי' תסז ס"ק יג. ח"י שם. וראה לקו"ש חכ"ט ע' 156 הערה 34.

קכז) מ"א שם.

קכח) ס"א-ב. וראה יגדיל תורה (נ.י.) נג ע' רלו.

קכט) אליה זוטא ס"ק טז. ח"י סוף ס"ק מד.

קל) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"א.