יז

יז וכן כף שהגיס בו אחד מהתבשילין הללו ואחר כך הגיס בו ביום (ולמנהג מדינות אלו שאוסרים נותן טעם לפגם בפסחקלא אפילו הגיס בו אחר מעת לעת להגסה ראשונה הדין כן) תבשיל אחר אף על פי שיש בו ששים כנגד הכף הכל אסורקלב בהנאהקלג וכן כל הכלים ששמשו באותו תבשיל כשהוא חם שהיד סולדת בו צריך להצניען עד לאחר הפסחקלד.

ואם נתערב אחד מהכלים הללו באלף כלים אחריםקלה צריך להצניען כולן עד לאחר הפסח שחמץ בפסח אין לו ביטול לעולם בשום עניןקלו ויש אומריםקלז שאם נתערב אחד מכלים הללו בשני כלים אחרים הרי הוא בטל ברוב כיון שלא נאסר אלא מחמת משהו ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או שעת הדחק ויסיר כלי אחתקלח לפי המנהג שנתבאר ביו"ד סי' ק"טקלט:


קלא) כדלעיל ס"ח.

קלב) טור סי' תסז בשם הרוקח (ראה סי' רפח). מ"א שם ס"ק יג.

קלג) ראה לעיל ס"ג, וקו"א סי' תמו סוף ס"ק ב, שהכלי עצמו מותר בהנאה. וראה זכרון יוסף סי' רסב-ג.

קלד) כדלעיל ס"ג.

קלה) מ"א שם (לענין חתיכה).

קלו) ולענין ביטול כלי הבלוע, ראה לקמן סכ"ג.

קלז) אליה זוטא ס"ק ב. וכדלעיל סוף סט"ז לענין חתיכה.

קלח) ב"ח ס"ד ד"ה כתב ביו"ד. אליה זוטא שם. וראה גם ש"ך יו"ד סי' קב סוף ס"ק ח.

קלט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"א.