יח

יח וכל זה בתוך הפסח אבל קודם הפסח אפילו בערב פסח משעה ששיתקמ עד הלילה שהחמץ אסור אז באכילה ובהנאה מן התורהקמא מכל מקום כיון שאין בו כרת לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר איסורי תורהקמב ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסוריןקמג אם נתערב לח בלח ואם נתערב יבש ביבש נתבטל ברובקמד כמו בשאר איסורין (ואינו נקרא דבר שיש לו מתירין דהיינו לאחר הפסחקמה כיון שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא על ידי שנתבטלקמו ברובקמז שהרי החמץ שהוא עומד בעינו שעבר עליו הפסח אסור בהנאהקמח) וכן אין ריחו אוסר לדברי הכלקמט וכן נותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל כמו בשאר איסוריןקנ וכן הדין בחמץ נוקשה אפילו בתוך הפסח דכיון שאין חייבין עליו כרת הרי דינו כחמץ גמור בערב פסח משש ולמעלהקנא:


קמ) ראה ח"י סי' תנב ס"ק א (דלא כהמחלקים בזה בין שעה חמישית לששית).

קמא) כדלעיל סי' תלא ס"ב.

קמב) רא"ש פ"ב סי' ה. מ"א ס"ק ה.

קמג) תוס' ע"ז סו, ב סד"ה רבא. רא"ש שם. טור ושו"ע ס"ב.

קמד) פר"ח סוף ס"ט. ויאכלם בערב פסח, שבתוך הפסח חוזר וניעור, עכ"פ לענין אכילה, כדלעיל סי' תמב סי"ד-ח (אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ע' ריח).

קמה) דעה הא' ברמ"א יו"ד סי' קב ס"ד (מטעם אחר). וראה מ"מ פ"א ה"ה, שלמ"ד דהוי דבר שיש לו מתירים אוסר במשהו מו' שעות ולמעלה.

קמו) ר"ן פ"ב (ז, ב) ד"ה ואני חוכך. משא"כ לעיל סי' תמה ס"ח (שיש להם היתר בלא ביטול). וראה גם לעיל סי' שיח ס"ד. לקמן סי' תקז ס"ג. וראה הערות לשו"ע אדה"ז.

קמז) היינו במין במינו יבש ביבש שנתבטל ברוב (ראה לעיל סי' תמב סי"ד-יח אם מותר להשהותם לאחר הפסח), או לח בלח שנתבטל בס' ועבר עליו הפסח שמותר (טור ושו"ע סי"א. וכדלעיל סי' תמב קו"א ס"ק ט ד"ה וכיון). וראה חקרי הלכות ד עב, ב.

קמח) כדלקמן סי' תמח ס"א.

קמט) כדלעיל ס"ט (שלא נאסר ריח חמץ בפסח אלא מטעם איסור משהו מליל ט"ו ואילך). וראה לעיל שם שהחומרא שבחמץ בפסח הוא רק בתנור קטן ופיו אינו סתום לגמרי.

קנ) דרכי משה ס"ק טו. רמ"א סעיף ב.

קנא) ליקוטי מהרי"ל (ע' תרל). מ"א ס"ק ה. ח"י ס"ק יא. וראה לקמן סנ"ג.