כ

כ ככר שלם של חמץ שנתערב אפילו באלף ככרות של מצה אינו מתבטל בתוכםקנו ואסור לאכול מהתערובת בערב פסח משעה חמישית ואילך לפי שככר שלם הוא דבר שבמנין (פירוש שצריך למכרו במנין מחמת חשיבותו ואינו נמכר באומדקנז כמו שדרך למכור דברים שאינן חשובין) וכל דבר שבמנין אפילו באלף לא בטל כמו שיתבאר ביורה דעה סי' ק"יקנח:


קנו) ערלה פ"ג משנה ז (של בעל הבית). ב"ח ס"ד ד"ה חמץ. מ"א ס"ק מ. ש"ך יו"ד סי' קי ס"ק ו (אף של נחתום).

קנז) רש"י ביצה ג, ב ד"ה כל שדרכו וד"ה אלא למ"ד את שדרכו (לרבי יוחנן שם, שאת שדרכו שנינו).

קנח) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם ס"א. ט"ז שם ס"ק א וש"ך ס"ק ט.