כח

כח במה דברים אמורים במליח שהוא מלוח הרבה מאד כמו שהוא דרך למלוח בשר או דגים כדי שיתקיימו זמן מרובה ומרבים בהם מלחרכו ולפיכך אף שהן שרוין במים אין המים מבטלין חריפותן אבל אם אינו מלוח כל כך אינו נקרא דבר חריף כיון שהוא שרוי במים הן מבטלין את חריפותורכז ולפיכך אפילו אם היה הכלי בן יומו בשעה שכבשוהו לתוכו מותר לאכלו בפסח שהרי לא נפלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעתרכח משעה שנכבש וברגע ההיא שבסוף המעת לעת כבר יש יותר ממעת לעת משעה שנבלע החמץ לתוך הכלי וכבר נפגם טעמורכט:


רכו) פר"ח ס"ה סוף ד"ה ולכן נראה. מנחת יעקב כלל יב ס"ק יד. וראה גם שו"ע יו"ד סי' צא ס"ה (שבמליח דבעי לארחא לא סגי בהדחה). ש"ך סי' פג ס"ק יב, וסי' צו ס"ק טז. יגדיל תורה (נ.י) ה ע' עט. פסקי אדה"ז ע' 185.

רכז) טור ושו"ע יו"ד סי' צא ס"ה. וראה גם לקמן סי' תסז סנ"ח.

רכח) כדלעיל סכ"ד.

רכט) ש"ך סי' קה ס"ק ב (וסי' סט ס"ק י וס"ק סח). ט"ז שם ס"ק א, וכאן ס"ק ט. ח"י ס"ק יט. וכ"ה לקמן סי' תנא סס"ג. וראה פסקי אדה"ז ע' 30. פסקי הרב ע' כא.