ג

ג כלים שנתבשל בהן חמץ בפסחמז משפשפן ומדיחן היטבמח שלא יהא חמץ נראה בהן בעין שהחמץ הבלוע בדפנות אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא שהרי אינו מצוי לךמט לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח שאז מותר לבשל בהן בלא הגעלה והכשר כלל רק שיזהר להצניען במקום צנוע כל ימי הפסח כמו שיתבאר בסי' תנ"אנ וכן מותר למכרן אפילו בתוך הפסחנא וכן להניח בתוכן דבר צונן דרך עראי או להחם בהן מים חמין לרחיצה ולכביסה דרך עראי מותר אפילו בפסח כדין כלי שנתבשל בו חמץ קודם הפסח כמו ש[י]תבאר בסי' ת"ננב ולא חשו חכמים אם ישהה אותם עד לאחר הפסח שמא ישכח ויבשל בהן בתוך הפסח כמו שחששו במאכל הנאסר באכילה בפסח משום חששא זונג:


מז) רמ"א ס"א (שמ"ש לקמן רס"י תנא, כן הוא גם כשנתבשל בהן חמץ בפסח). מ"א ס"ק א. ח"י ס"ק ד, ובסי' תמב ס"ק א. וראה לעיל סי' תמב ס"ח, לענין התבשיל שנתבשל בכלים אלו.

מח) ראה לקמן סי' תנא ס"א (בנתבשל קודם הפסח) וסע"ב (בכלים שאין צריכים הגעלה).

מט) מ"א סי' תנ[א] ס"ק א, בשם הראב"ן פסחים (קס, א). וכ"ה לעיל סי' תמב ס"ז וקו"א שם ס"ק ו – לענין טעמו ולא ממשו.

נ) סעיף א.

נא) פר"ח ס"ז ד"ה גם מ"ש. אליה זוטא סוס"י תנ ס"ק ו בשם אחרונים. וראה קו"א ס"ק ג, שזוהי גם כוונת הרמ"א בדרכי משה סי' תנ ס"ב ובהג"ה שם ס"ז. וראה גם לעיל סי' תמו קו"א ס"ק ב (ד"ה ומ"ש).

נב) סעיף יג.

נג) ראה לקמן סי' תנא ס"א, שמכל מקום חוששין כאן יותר משאר איסורים, ולכן צריך להצניעם.