לב

לב אבל אם הוציאו מהכלי של חמץ קודם הפסח אף על פי שהוא מלוח הרבה מאוד והיה כבוש בתוך הכלי כמה ימים מכל מקום אם לא נבלע מעולם כל כך חמץ בכלי זה שלא יהיה במליח זה ס' כנגדו מותר לאכלו בפסח שאף אם נפלט החמץ מהכלי לתוכו הרי נתבטל בס' קודם הפסחרמג ואינו חוזר וניעור בפסחרמד:


רמג) ח"י ס"ק יט.

רמד) כדלעיל סכ"ב, לב' דעות הראשונות, דכוותייהו קיי"ל.