לז

לז אבל כרכשות יבישות שנמלחו במלח שלא נבדק מהחמץ אין שרייה והדחה מועיל להן להתירן לאכלן בפסחרס אפילו אם המולייתא שבפנים הוא מבשר שנמלח ונכשר לשם פסח מכל מקום הרי בשעה שמלחו הכרכשות להכשירן מידי דמן מלחו אותן בצד החיצון שלהם מקום שהשומן דבוק שם כמו שנתבאר ביורה דעה סימן ע"הרסא ואח"כ מהפכין אותם וצד החיצון שנמלח הוא מבפנים והאיך תועיל לו הדחה שמבחוץרסב:


רס) דרכי משה ס"ק יא, בשם מהר"י ברין. רמ"א ס"ה.

רסא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א.

רסב) לקט הקמח הל' פסח ד"ה בשר יש להתיר (שבזה מיירי הרמ"א). וראה שערי תורה ח"ז סי' קכה.