לח

לח וכל מנהגים אלו הן לכתחלה אבל בדיעבדרסג שכבר בישל אחד מדברים הללו בלארסד שום הדחה ושרייה ואי אפשר לקיים אותם עד לאחר הפסח שלא יתקלקלרסה מעמידין על עיקר הדין ומותר לאכלו בפסח ואין צריך לומר אם נתערב אחד מדברים הללו בדברים אחריםרסו אפילו בפחות מס'רסז מותר לאכול כל התערובות בתוך הפסח אפילו אפשר לקיימו עד לאחר הפסחרסח:


רסג) רמ"א ס"ה.

רסד) בכת"י: אפילו בלא.

רסה) חק יעקב ס"ק כו.

רסו) רמ"א שם (לענין שומן מהותך כדלקמן סוף סמ"ה), וס"ז (לענין סכין שאינו בדוק).

רסז) מ"א ס"ק כ. חק יעקב שם. וראה עד"ז לקמן סנ"ח (לענין סכין). סי' תסז סט"ז (לענין דבש) וסי"ח (לענין פירות שנתייבשו).

רסח) ראה חק יעקב שם.