ד

ד במה דברים אמורים שחמץ בפסח אוסר תערובתו בפסח במשהו כשנבלל ונתפשט טעם החמץ בכל ההיתר כגון משהו חמץ שנפל לתוך תבשיל חם שהיד סולדת בו בין שנפל לתוך הרוטב בין שנפל על גבי חתיכת בשר שמונחת מקצתה בתוך הרוטב שהרוטב מוליך טעם החמץ משהו בכל הקדירהנד אלא שבשאר איסורין מתבטל טעם משהו זה בששים אבל חמץ בפסח אינו מתבטל אפילו באלפי אלפים ולפיכך נאסר כל מה שבקדירה:


נד) ר"י בתוס' חולין צו, ב ד"ה אם יש. ק, א ד"ה חתיכה. קח, א ד"ה טיפת. דעה הב' שבטור ושו"ע סי' קה ס"ד. ש"ך סי' צב ס"ק ד וס"ק יג. וראה פס"ד צמח צדק שם ס"ג. פסקי אדה"ז ע' 116. ובכולה חוץ לרוטב ראה לקמן ס"ו.