מ

מ במה דברים אמורים כשאין במילוי שבתוך הכרכשות לא שום ולא בצל ולא שאר דבר חריף אבל אם יש בו אחד מהדברים החריפים אסור לאכול כרכשות אלו אפילו ביום טוב האחרון של גליות ואם נפל מהם לתוך התבשיל אם הוא בתוך הפסח הרי הם אוסרין את התבשיל במשהו שהרי הדבר החריף שבתוכו בוודאי נחתך בסכין של חמץרעט [כיון שלא היתה כוונתו לאכול מהן בפסחרפ וכל דבר חריף שנחתך בסכין של חמץרפא] אפילו היה מקונח ונקי ולא היה בן יומו אסור לאכלו אפילו ביום טוב האחרון ואוסר את תערובתו במשהו בתוך הפסח כמו שיתבאררפב:


רעט) ד"מ. שו"ת חוט השני סי' נה. מ"א ס"ק כ.

רפ) א"ז. ראה חוט השני שם, דהיינו אף שנזהר לקנח הסכין מחשש חימוץ אלא שלא שם לבו לפליטת הסכין ע"י הדבר החריף.

רפא) הושלם עפ"י כת"י. וראה קונטרס השלחן שבנוסח הדפוסים הלשון אינו מובן.

רפב) סעיף נח (שדלעת האוסרים בסתם סכין אוסר התערובת במשהו) וסנ"ט (שדבר חריף שנחתך בסכין אסור).