מג

מג אסור לאכול בפסח עד יום טוב האחרוןרצ מהשומן שהתיכוהו קודם הפסח אם לא נתכוונו בהתכתורצא כדי לאכלו בפסח שבוודאי לא נזהרו בו מחימוץ בשעת התכתו ויש לחוש שמא נתערב אז בתוכו פירור חמץ משהורצב ועדיין הוא עומד בעינו בתוך השומן שהרי הפירור אינו מתערב ונבלל יפה בתוך השומן שיתבטל בס' קודם הפסחרצג.

ומכל מקום אם נתערב במאכלים אחרים בתוך הפסח אינו אוסר תערובתו במשהורצד אלא מתבטל הוא בס'רצה כיון שאין בו אלא חשש משהו חמץ ובמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק יש להקל אפילו אם נתערב בפחות מס'רצו.

ואם חזר והתיך שומן זה קודם הפסח וסינן אותורצז בבגד עב קצתחצר כדי לאכלו בפסח הרי זה מותר כמו שנתבאר למעלהרצט אבל בפסח אין סינון מועיל לו שהרי צריך להתיכו קודם הסינוןש ונמצא שאם היו בתוכו פירורי חמץ אף על פי שסיננו מתוכו הרי כבר נתבשלו בתוכו ונפלט טעמן לתוכושא וחמץ בפסח במשהו וגם יש לחוש שמא היו בתוכו פירורי חמץ ונימוחו על ידי הבישול:


רצ) כדלקמן סמ"ז לענין נתבשל בסתם כלים, וש"נ.

רצא) רמ"א ס"ה. מ"א ס"ק כא.

רצב) ב"ח סוף ס"א ד"ה וזהו שכתב הרא"ש. מ"א ס"ק כב. וכדלעיל סל"ו במלח שלא נבדק.

רצג) כדלעיל סכ"ד בפירור שנפל ליין.

רצד) רמ"א שם. ובכת"י: קאי דוקא אשומן שיש לחוש בו לפירורי חמץ בעין אבל אם אין לחוש אלא משום שנתבשל בכלי חמץ או מלח שלא נבדק מפירורי החמץ שהפירור אינו בעין שבודאי נימוח ונמס כמו שנתבאר לעיל [סכ"ו] אפילו נתערב הרבה עד שאין ס' כנגד האיסור אפילו הכי מותר כמו שנתבאר לעיל [סל"ח לענין מלח שלא נבדק, ולקמן סוף סמ"ה לענין נתבשל בכלי חמץ] (מ"א) [ס"ק כו].

רצה) מ"א ס"ק כו. ח"י ס"ק לב.

רצו) ח"י שם.

רצז) ח"י ס"ק לג. וכדלעיל סוף סכ"ד.

חצר) כדלעיל סכ"ה.

רצט) בכת"י: גבי פת שנפל ליין (סכ"ד-ה).

ש) ראה מ"מ וציונים.

שא) כדלעיל סכ"ד, כשנכבש היין עם הפירור בתוך הפסח.