נא

נא יש נזהרין כל שלשים יום לפני הפסחשמח שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצנע לפסחשמט אלא א"כ הכלי חמץ הוא מורק ושוטף שאין בו שום ליכלוך חמץשנ ואם לא נזהרו ושאבו ממנו בכלי חמץ שאינו מורק ושוטף נזהרין שלא לשתותו בפסחשנא אבל מעיקר הדין אין כאן חשש איסורשנב שהרי סתם כלים הן נקיים ואין בהם ליכלוך בעין כמו שנתבאר ביו"ד סי' צ"השנג ומה שבלוע בדופני הכלי אינו נפלט בצונן אלא ע"י כבישה מעת לעת כמו שיתבאר ביו"ד סי' ק"השנד:


שמח) ראה לעיל סי' תלו ס"א.

שמט) דרכי משה ס"ק ה בשם מהר"י ברין ומהרי"ל (הל' ל' יום קודם לפסח ע' יא). רמ"א ס"ה.

שנ) מהרי"ל שם. מ"א ס"ק כט.

שנא) דרכי משה שם בשם מהר"י ברין. רמ"א שם.

שנב) דרכי משה שם.

שנג) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה ש"ך שם ס"ק א. מנחת יעקב כלל נח ס"ק יז. פסקי אדה"ז ע' 158. וראה גם לקמן סנ"ו-ז. סי' תנב ס"ז. וראה לעיל ס"מ שמן הסתם אמרינן שהוא כלי של חמץ. וראה לעיל סמ"ו שמחומרת חמץ חיישינן שהוא בן יומו. ולענין סכין, ראה לעיל סל"ט ולקמן סנ"ח, ב' דעות.

שנד) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה ש"ך שם ס"ק ב. וראה לעיל ריש סכ"ז (שגם הציר אינו מפליט מהכלי בפחות ממעת לעת). לקמן סי' תעג סכ"ט, וסי' תקכז סי"ב, וסי' תרמח סכ"ה (שחומץ חזק פולט ממאכל ע"י כבישה כדי שירתיח, כדעת המ"א כאן ס"ק כח). העו"ב תתמט ע' 53.