נב

נב יין לבן שהוכהה מראיתו ורוצים לתקנו ע"י שמשימין לתוכו מעט חלב בהמה ומעט חלב חטהשנה צריכין להזהר שיהיה בהיין ששיםשנו כנגדן גזירה שמא ישתה ממנו בפסח או שמא ישתה אותו עם בשר כיון שאין החלב ניכר בו אבל כשיש בו ס' אין כאן חשש איסור ואע"פ שאסור לבטל איסור בידים בס' מכל מקום כיון שאין כוונתו לתקנו כדי לשתותו עם בשרשנז או כדי לשתותו בפסח אלא כוונתו לתקנו כדי לשתותו לבדו קודם הפסח או לאחריו א"כ אינו מבטל שום איסור כללשנח.

ואחר שנתבטל החלב בס' בתוך היין מותר לשתותו עם בשרשנט אבל אסור לשתותו בפסח (אלא אם כן סיננו קודם הפסחשס) לפי שיש לחוש שמא אין כל חלב חטה בלול יפה יפה בתוך היין אלא נצלל ממנו מעט וירד למטה והוא עומד בעינו בתוך היין בפסחשסא ונפלט ממנו טעם משהו לתוך הייןשסב:


שנה) צמח צדק סי' פ. הובא במ"א ס"ק מה (שאסר אע"פ שנתבטל בששים, מטעם מבטל איסור לכתחלה, ולא קיי"ל בזה כוותיה). וגם ח"י ס"ק לד הסכים לדבריו (ראה לעיל סי' תמב קו"א ריש ס"ק ג.

שנו) ראה לקמן סי' תקיג ס"ז כשנותן ללבנו. וראה מ"מ וציונים.

שנז) ואם כוונתו לבשלו עם בשר, ראה לעיל סי' תמב קו"א ס"ק ג: ח"ו ישתקע הדבר ולא יאמר.

שנח) מ"א שם. וראה דברי טעם סי' ג אות ד.

שנט) ראה לקמן סי' תנב ס"ו אם יהנה כו', וראה מ"מ וציונים.

שס) אליה רבה ס"ק ל. וכדלעיל סכ"ד וש"נ.

שסא) צמח צדק ומ"א שם.

שסב) שלכן אינו הסינון מועיל בפסח, כדלעיל סכ"ד.