נג

נג חבית של יין שיש בה משהו בצק שדבקו בו נסרים אע"פ שבצק זה הוא חמץ נוקשה אסור לשתות מיין של חבית זו בפסח לפי שנפלט ממנו טעם משהו לתוך היין בפסחשסג ואינו מתבטל בס'שסד כיון שהוא נתן היין בידים לתוך חבית זו שיש בה בצק דבוק הרי זה כמתכוין לבטל איסור בידיםשסה ולפיכך אין לו ביטול עולמית כמ"ש ביו"ד סי' צ"טשסו.

ואף שאז בשעה שנתן את היין שם היתה שעת היתר אכילת חמץ מכל מקום אין זה מועיל אלא להתערובת שנעשה בשעת היתר דהיינו הטעם שנפלט מהבצק לתוך היין קודם הפסח הוא מתבטל בס' ואינו חוזר וניעור בפסח כיון שכבר נתבטל בשעת היתרשסז אבל התערובת שנעשה בשעת איסור דהיינו הטעם שנפלט מהבצק בתוך הפסח אינו מתבטל אפילו באלף כיון שתערובת זה נעשה בידים על ידי שנתן היין בחבית זו שיש בה בצק ואף שאז היתה שעת היתר מכל מקום על ידי כן נעשה תערובת גם בשעת איסור:


שסג) ס' התרומה סי' נה. סמ"ג לאוין עח (ל, ג). מרדכי פ"ב רמז תקנה. רמ"א ס"ה.

שסד) אף שנוקשה מתבטל בס' בפסח, כדלעיל סי"ח.

שסה) מ"א ס"ק ל.

שסו) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ה. וראה גם לקמן סעיף סא.

שסז) שבזה מועיל מה שלא התכוין לבטל האיסור כדי לשתותו בפסח (כדלעיל סנ"ב). וראה מ"מ וציונים. הערות לשו"ע אדה"ז.