נד

נד ואם בצק זה דבק ב' חדשיםשסח קודם הפסח בודאי כבר נתקשה כשהגיע הפסח ואין נפלט ממנו שום טעם ולכך מותר לשתות יין זה בפסחשסט.

ומכל מקום אם יש מבצק זה כזית במקום אחד מסדקי החבית חייב לבערו כשמגיע הפסחשע או שיטיח עליו טיטשעא כמו שנתבאר בסי' תמ"בשעב עיין שם כל פרטי דין זה:


שסח) ראה לעיל סי' תמב סכ"ה (לענין נפסדה צורתו, שלשים יום).

שסט) ס' התרומה וסמ"ג ומרדכי שם. רמ"א שם. וראה לעיל סי' תמב קו"א ס"ק יד.

שע) תרומת הדשן ח"ב סי' קמט. רמ"א שם.

שעא) תרומת הדשן שם. דרכי משה הארוך אות ב. מ"א ס"ק לא.

שעב) סכ"ז, שכזית במקום אחד חייב לבער או יטיחנו בטיט).