נה

נה כל דבר שהוא חריף כגון מלחשעג או בוסרשעד וכיוצא בהן מדברים החריפים שיתבאר ביו"ד סימן צ"ו שנידוכו במדוכה של חמץ אפילו אינה בת יומהשעה והיא מודחת ונקיה שאין בה משהו בעין אסור לאכלם בפסח אף על פי שנידוכו קודם הפסחשעו לפי שעל ידי חריפותם ועל ידי דוחק הדיכה הן בולעין מחמץ הבלוע במדוכה.

ומכל מקום במדוכה שלנו שאין רגילין לדוך בהן חמץשעז ואין בהם חשש אלא שמא נידך בהן משהו חמץ בתוך התבלין החריפים שנידוכו בהם כל השנה ואם כן אף אם נפלט מהם טעם משהו חמץ לתוך המלח או תבלין החריפים שנדוכו בהן כבר נתבטל טעם זה בס' קודם הפסח ולפיכך מותר לאכול מלח ותבלין הללו בתוך הפסחשעח:


שעג) ראה מ"א ס"ק לב. ח"י ס"ק לח. פר"ח ס"ו.

שעד) ראה מ"א ס"ק לג. פרי חדש ס"ז.

שעה) דרכי משה יו"ד סי' צה ס"ק א. רמ"א שם סי' צו ס"ג. ש"ך שם ס"ק יט (שכן דעת האחרונים וכן נוהגים). וכדלקמן סנ"ט לענין סכין, וש"נ.

שעו) אף שלפני הפסח מתירים נותן טעם לפגם, כדלעיל סכ"ב.

שעז) ראה גם לקמן סנ"ו וסי' תנא סמ"ו.

שעח) ח"י שם. אליה רבה ס"ק כד.