נו

נו מלח הנתון בכלי של חמץ אף על פי שמן הדין מותר לאכלו בפסחשעט אם הכלי היה נקי ואפילו אם אינו יודע אם היה נקי הרי סתם כלים נקיים הןשפ ואין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלישפא אלא א"כ נידוך בתוכושפב מכל מקום המחמיר [שלא] להשתמש בפסח במלח שהיה מונח בכלי הבלוע מחמץ אפילו לא היה בן יומו והיה מודח ונקי תבוא עליו ברכהשפג לפישפד שיש מי שאומרשפה שהמלח יש לו כח להפליט מה שבלוע בתוך הכלי.

ומכל מקום מלח הנתון בכלי שאין רגילין להשתמש בו חמץ בחמין כגון מדוכהשפו וכיוצא בה אין להחמירשפז:


שעט) מרדכי רמז תקנז. שו"ע ס"ו.

שפ) כדלעיל סנ"א וש"נ.

שפא) מרדכי שם. רמ"א ס"ו. וכדלעיל סכ"ו וש"נ.

שפב) ט"ז. מ"א ס"ק לב. פר"ח  ס"ו. וכדלעיל סנ"ה.

שפג) תוס' חולין קיג, א ד"ה טהור. סמ"ג ל"ת קלז (מח, א). רא"ש. שו"ע. רמ"א יו"ד סי' צה ס"ו. מ"א שם.

שפד) רמ"א שם (כי יש מחמירין לכתחלה). וראה פסקי אדה"ז ע' 182.

שפה) מרדכי חולין רמז תשיח, בשם ראבי"ה חולין סי' א'קכג. דרכי משה שם ס"ק טז, בשם איסור והיתר הארוך כלל ג סי' ז (להחמיר כראבי"ה). וראה מ"מ וציונים.

שפו) כדלעיל סנ"ה וש"נ.

שפז) שכ"ה. איסור והיתר. מהר"מ. מ"א ס"ק לב.