נז

נז כל דבר שאינו חריףשפח שנידוך בכלי הבלוע מחמץשפט אפילו הוא בן יומושצ מותר לאכלו בפסח אפילו נידוך בתוך הפסחשצא לפי שאין הדיכה מפלטת מה שבלוע בתוך הכלישצב כשהנידך אינו דבר חריף.

במה דברים אמורים בסתם כלי שמן הסתם הוא נקי ואין בו לכלוך חמץ בעיןשצג אבל אם נידך בכלי שהוא מלוכלך קצת מחמץ אפילו נידוך קודם הפסח אסור לאכלו בפסח אפילו אם רוצה להדיחו יפה יפה לפי שעל ידי דוחק הדיכה נבלע בתוכו קצת מן הלכלוך שהיה בעין ע"פ הכלי ואינו נפלט ממנו על ידי הדחהשצד:


שפח) מ"א ס"ק לג (שדין זה שבשו"ע שהוא למ"ד שהבוסר לא הוי חריף). ח"י ס"ק לט.

שפט) סמ"ק סי' רכב (ע' רכח). שו"ע ס"ז.

שצ) ח"י שם.

שצא) רמ"א ס"ז.

שצב) טור ושו"ע. סמ"ק שם. רמ"א שם.

שצג) עולת שבת ס"ז. וכדלעיל סנ"א וש"נ.

שצד) (ר)מ"א ס"ק לד.