סב

סב עיסה שנתחמצה לאחר הפסח בשמרי שכר שעבר עליו הפסח אע"פ שיש בה ס' כנגד השמרים הרי היא אסורהתנ אפילו בהנאה דכיון שהשמרים העמידו אותה וכל דבר המעמיד הרי הוא כאלו הוא עומד בעיןתנא הרי כאלו כל העיסה היא שמרים.

לפיכך אם הוא רוצה למכרה לנכרי ולא יקבל ממנו רק כמו שהיתה העיסה שוה קודם שנתן לתוכה השמרים אין זה מועיל כלום כיון שאנו רואים כל העיסה כאלו היא שמרים וכן אם הוא רוצה לפדות את השמרים אין מועיל כלום שאין פדיון מועיל לדבר שהוא בעין וכן הדין אם העמיד גבינות בחומץ של שכר שעבר עליו הפסח או שהעמיד מי דבש בשמרי שכר שעבר עליו הפסח וכן כל כיוצא בזהתנב ויש חולקין על זהתנג ואומרים שפדיון מועיל לדבר המעמיד וכן יכול למכרו לנכרי ולא יקבל ממנו דמי דבר המעמיד ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דבריהםתנד:


תנ) שו"ת מהר"ם מלובלין סי' קכא. שיירי כנסת הגדולה סי' תמח הגה"ט אות ב. ט"ז ס"ק יז. מ"א ס"ק מה.

תנא) ע"ז לה, א. מ"א שם. וכדלעיל סי' תמב ס"י.

תנב) ח"י סי' תמב ס"ק טז בשם האחרונים. וכ"ה לעיל שם סוף ס"י.

תנג) ח"י שם בדעת עצמו. וכ"ה לעיל שם.

תנד) ח"י שם. וכ"ה לעיל שם.