ז

ז ובמדינות אלו נוהגין להחמיר בבשר חם שנגע בו חמץ חם לאסור את כולוסט אפילו הוא כחוש לפי שאין אנו בקיאים לחלק בין כחוש לשמןע שלפעמים הבשר נראה כחוש מבחוץ והוא שמן מבפניםעא לפיכך נוהגין להחמיר בכל דבר ששייך בו שמנונית לאסור את כולו בהנאה אם נגע בו חמץ ושניהם חמין אף על פי שאין שם רוטב ואין אנו מקילין אלא בחמץ שנגע במצה וכיוצא בה מדברים שאי אפשר למצוא בהם שום צד שיהיה בהם שמנוניתעב כמו שיתבאר בסימן תס"אעג ותס"זעד ע"ש כל פרטי דינים אלו:


סט) רמ"א סי' תסז סי"א (לאסור אותה החתיכה כולה).

ע) בכת"י: וכמ"ש ביו"ד סי' קה. ראה רמ"א שם ס"ה וס"ט (לענין האיסור עצמו, וכ"ה לענין ההיתר שמפטם את החמץ). וכ"ה לקמן סי' תנא סס"ו. סי' תסז סנ"א וסנ"ט. וראה מ"מ וציונים.

עא) ים של שלמה חולין פ"ח סי' ע. ט"ז יו"ד שם ס"ק ז.

עב) רמ"א יו"ד שם. ט"ז סי' תסא ס"ק ה וסי' תסז ס"ק יט. וראה גם לקמן שם סנ"ג.

עג) סעיף טז ואילך.

עד) סעיף נג.