ט

ט אף על פי ששאר איסורין אינן אוסרין את ההיתר אלא אם כן נתנו טעם בהיתר אבל אם אין בהיתר כלום מטעם האיסור אף על פי שנקלט בו ריח האיסור אין ריח זה אוסר את ההיתרפג כמו שנתבאר ביו"ד סי' ק"ח אבל חמץ בפסח כיון שהוא אוסר תערובתו במשהו אף על פי שאין טועמין טעם החמץ בתערובת לפיכך גם ריחו אסורפד כגון ככר חמץ שנאפה בתנור ובעת אפייתו הוא נצלה בתנור בשר שמן בין שנצלה בשפוד בין שנצלה בקדירה מגולהפה הרי ריח השמנונית של הצלי נכנס בהככר ומפטם את ריחופו וחוזר ריח השמנונית ומוליך עמופז ריח הכחוש של החמץ ויבליעו בצליפח.

והוא שהתנור קטןפט שאינו מחזיק י"ב עשרונים של מצהצ (דהיינו שאין יכולין לאפות בקרקעיתו בבת אחת י"ב ככרות של מצה של עשרוןצא עשרון ועובי כל ככר הוא פחות מטפח משהו כדין אפיית המצותצב שיתבאר בסי' ת"סצג) ופי התנור הוא סתוםצד אף על פי שאינו סתום לגמרי אלא פתוח קצת מן הצד וכן יש בתנור נקב פי פתוח למעלה במקום שהעשן יוצא אף על פי כן כיון שעיקר פיו הוא סתום אין מקום להריח להתפשט לחוץ ונקלט בההיתרצה.

במה דברים אמורים בצלי שמן אבל אם הוא כחוש ואין צריך לומר פת מצה שנאפית בתנור אחד עם ככרות של חמץצו אפילו החמץ מרובה מהמצה הכל מותר אפילו אם התנור סתום לגמרי מכל צד ואין בו שום נקב פתוח ואפילו נשתהו החמץ וההיתר בתוכו כמה ימים כיון שהם כחושים אין ריחם נודף כללצז ואפילו אם הככרות הן נילושין בשומן או בשמן אף על פי כן הן נקראין כחושיםצח.

ומכל מקום המקום שנאפה שם החמץ צריך היסק להכשירו לאפות שם מצה אבל שאר כל התנור אין צריך שאין בליעת החמץ מתפשטת בכולו בלא רוטבצט:


פג) לוי עו, ב. טור ושו"ע יו"ד סי' קח ס"א (שרק לכתחלה אסור).

פד) תוס' ע"ז סו, ב סד"ה רבא. משמעות הרי"ף חולין פ"ז (לב, א). ר"ן שם סד"ה ואיכא. הגהת סמ"ק סי' ריט (ע' רכא). דעה הב' ב[ר]מ"א ס"א, ודעה הא' ברמ"א יו"ד שם.

פה) או"ה. תורת הבית הארוך בית ד שער א (טו, א), לפירוש הב"ח יו"ד סוס"י צז, ומ"א כאן ס"ק ד.

פו) מ"א.

פז) פר"ח. רמ"א ביו"ד סי' קח.

פח) גמרא עו, רע"ב לרב. ש"ך וט"ז שם ס"ק א.

פט) רמ"א יו"ד שם. מ"א ס"ק ד.

צ) טור יו"ד סי' צז, בשם סמ"ק סוס"י ריג (ע' רטז). שו"ע שם סי' קח ס"א.

צא) שיעורו לקמן סי' תנו ס"ב.

צב) פר"ח יו"ד בקונטרס אחרון סי' צז. מנחת יעקב בסולת למנחה כלל לה דין א. וראה פסקי אדה"ז ע' 192.

צג) סעיף י.

צד) הגהת סמ"ק שם. רמ"א יו"ד שם.

צה) מ"א ס"ק ד (שבסתום לגמרי נוהגים לאסור אף בשאר איסורים).

צו) רוקח סי' רצב בשם ר"ת, הובא במרדכי רמז תקע, ובטור סי' תסא. מ"א שם ס"ק ט. ט"ז כאן ס"ק ג.

צז) ראה ש"ך וט"ז יו"ד שם ס"ק א.

צח) ח"י סי' תסא ס"ק יד. וראה הוספות למנחת פתים או"ח סי' תסא. ואם היא משוחה בשמן ראה לעיל ס"ו. וראה פעמי יעקב לג ע' לד.

צט) ח"י שם.