י

י אם אותו הנכרי שהוא מקנה לו חמצו לא משך בעצמו את החמץ מרשות הישראל אלא צוה לישראל אחר או לנכרי אחר שיביא לו את החמץ מרשות הישראל אין זה כלום מפני שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שנעשה שליח לישראלנח כמו שנתבאר בחו"מ סי' קפ"חנט:


נח) ש"ך בחו"מ סי' קכג (ראה שם סי' רמג ס"ק ה). ר"ש קאידנובר בשו"ת נחלת שבעה סי' ל. בית שמואל סוס"י ה, ממשמעות תרומת הדשן סי' רצט. מ"א ס"ק ד. ח"י סוף ס"ק יד. וראה שדי חמד פאת השדה מערכת אל"ף אות עח ד"ה ועל מה.

נט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם סעיף א (שאין שליחות לעכו"ם). וראה גם לעיל סי' רמג ס"א. לקמן סי' תנ סכ"ז.