יב

יב כשמוכר להנכרי את החדר צריך שיטול מהנכרי כסףעא או שוה כסף בעד כל דמי המכירה או שיקח מעט כסף או שוה כסף ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן שישלם לו לזמן פרעון שקבע להנכריעב וגם יכתוב לו שטר מכירהעג שאין הנכרי קונה קרקע לא בכסף בלבד ולא בחזקה אלא בשטר עם הכסף כמו שנתבאר בח"מ סי' קצ"דעד (ועיין שם בסי' קצ"א האיך יכתוב לשון המכירה בשטרעה).

אך כל איש אשר יראת ה' נגע בלבו לצאת ידי כל הדעות במכירת חמץ שתהיה מכירה גמורה לדברי הכל יכתוב השטר מכירה כנוסח הכתוב בסידורעו:


עא) מ"א ס"ק ד.

עב) כדלעיל ריש ס"ח, לענין הכסף עבור החמץ עצמו, ויתבאר בסדר מכירת החמץ.

עג) של"ה ריש מסכת פסחים (קמא, א) ד"ה כשהייתי.

עד) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע ורמ"א שם ס"א. וראה ב"ח שם ד"ה כתב הר"ן, וש"ך שם ס"ק ב, דלא מהני אף כשהתנה בפירוש שקנין הכסף יועיל. וראה מ"מ וציונים.

עה) כשהוא שטר קנין (ראה שער הכולל ס"ק ט). וראה תיקוני מקוואות ע' קסה, שנוסח השטר שבסדר מכירת חמץ הוא שטר ראי'.

עו) המדפיסים הוסיפו כאן: ולתועלת השלימות למען לא יחסר כל בספר הזה הצגנו נוסח זה בסוף הספר.