תמח דין חמץ שעבר עליו הפסח ובו ל"א סעיפים:

ב

ב אבל חמצו של נכרי שעבר עליו הפסח מותרח אפילו באכילהט אם הוא בצק או פת במקום שנוהגין היתר בפת של נכריי דכיון שלא נעשה בו עבירה בשהייתו עד לאחר הפסח לא אסרוהו חכמים:


ח) משנה כח, א. טור ושו"ע ס"א.

ט) שאלתות צו (שאילתה עה). רי"ף שם (ז, א). טור ושו"ע שם.

י) ירושלמי פ"ב ה"ב. רא"ש פ"ב סי' ד. וכדלעיל סי' שכה ס"ו וש"נ.