כ

כ אבל אם לא אמר לו מעכשיו אלא נתנו לו בסתם ואמר לו אם תעשה דבר פלוני בתוך הפסח או לאחר הפסח יהיה החמץ שלך אע"פ שעשה הנכרי אותו דבר בזמן שקבע לו אף על פי כן לא נקנה לו החמץ אלא מאותו זמן ואילך וקודם אותו זמן היה החמץ כמופקד ביד הנכרי ועבר עליו הישראל בבל יראה ובל ימצאקז ולפיכך חמץ זה לאחר הפסח אסור בהנאה ואסור לכל אדם מישראל לקנותו מן הנכריקח:


קז) רמב"ם פ"ד ה"ז. שו"ע ס"ד. לפירוש הב' במ"א ס"ק ז.

קח) כדלעיל ס"א (שחמץ שעבר עליו הפסח נאסר לכל אדם) וש"נ.