כג

כג אבל מותר לומר לו לכתחלה הריני מוכרו לך במכירה גמורה לחלוטין אבל זכות זה שיירתי לי בו שאם תרצה למכרו לא תמכרנו לשום אדם חוץ ממני וטוב שכל אדם המוכר חמצו לנכרי יאמר לו כן בפירוש ויועיל בזה ששום אדם חוץ ממנו לא יוכל לקנות חמצו מן הנכרי לאחר הפסח ומכל מקום אף אם לא אמר לו כן בפירוש אין שום אדם יכול לקנותו מן הנכרי שבודאי היתה דעתו כן כשמכר לנכרי שישאר לו זכות זה בחמצו ששום אדם לא יוכל לקנותו מן הנכריקיב:


קיב) ט"ז ס"ק ו, ובסי' רמו ס"ק ה. ולמד מדין מערופי"א שבח"מ סי' [קנו] רמ"א ס"ה. וראה מ"א סוף ס"ק ד. לעיל סי' רמו ס"ט. וראה לקו"ש חט"ז ע' 130.