כו

כו אין למכור את החמץ למומרקטז שאף על פי שחטא ישראל הואקיז וחמצו שעבר עליו הפסח אסור בהנאה כחמצו של ישראל ואם עבר ומכר לו חמצו בדבר מועט מפני שהוא מכירו ויודע בו שיחזירנו לו לאחר הפסח שלא היה יודע שהחמץ יהא אסור בהנאה אם יש הפסד מרובה בדבר יש להתיר לו שיאמר להמומר שיחליף את החמץ עם נכרי על חמץ אחר או על דבר אחר או שימכרנו לנכרי והחליפין או המעות מותרין לישראלקיח כמו שנתבאר בסימן תמ"גקיט ע"ש:


קטז) ט"ז ס"ק ד. ח"י ס"ק יד.

קיז) סנהדרין מד, א. וכדלעיל סי' קפט ס"ד וש"נ.

קיח) ט"ז שם.

קיט) סעיף י.