ד

ד ומכל מקום טוב להחמיר ולפרש בפיו שאינו רוצה שיקנה לו חצירו את הדורון של הנכרייט.

וצריך ליזהר לכפות עליו את הכלי עד הערב אם הוא שבת או יום טובכ אפילו יום טוב האחרון כמו שנתבאר בסימן ת"מכא אלא א"כ הביאו ביום טוב האחרון סמוך לחשיכהכב שבשעה מועטת אין לחוש שמא ישכח ויאכלנו ואם הוא חול המועד צריך לעשות לפניו מחיצה גבוה י' טפחיםכג כמו שנתבאר שם עיין שם כל פרטי דין זה:


יט) רא"ש פ"ב סי' ד. טור ושו"ע ס"ב.

כ) ח"י ס"ק ו.

כא) סעיף ה.

כב) אליה רבה ס"ק ד.

כג) ח"י שם.