ה

ה וכל זה בדורון וכיוצא בו שאין האחריות על הישראל אם יגנב החמץ או יאבד אבל אם הנכרי מביא לבית הישראל למכור או להפקיד אצלו צריך הישראל לומר בפירוש להנכרי שאינו רוצה לקבלו כדי שלא יתחייב באחריותו כלל ולא יוכל הנכרי לכפותו לשלם אף אם הוא אלםכד ואם אינו אלם ואין הכרח כלל לישראל שיקבל פקדונו לא יניחנו שיניח החמץ ברשותו בכל עניןכה אלא אם כן הוא סמוך לחשיכה ביום טוב האחרוןכו עיין סימן ת"מכז:


כד) ח"י ס"ק ט.

כה) רוקח סוס"י רסז. ח"י סי' תמ ס"ק ט.

כו) כדלעיל ס"ד שבזמן מועט אין לחוש כו'.

כז) ריש ס"ג וריש ס"ה וס"ז. ובקו"א שם ס"ק ג ציין לכאן.