ו

ו ישראל שיש לו חמץ הרבהכח בערב פסח ורוצה למכרו לנכרי המכירו ומיודעוכט או ליתנו לו במתנהל אע"פ שהוא יודע בהנכרי שלא יגע בחמצו כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח ואז יחזירנו לו הרי זה מותרלא דכיון שאם לא היה הנכרי רוצה להחזירו לו לא היה יכול לתבוע ממנו בדין שיחזירנו לולב אם כבר קנהו הנכרי באחד מדרכי הקנייה שיתבארלג נמצא שכל ימי הפסח החמץ קנוי להנכרי בקנין גמור ואחר הפסח שהוא מחזירו לו מתנה הוא שהוא נותן לו:


כח) לבוש ס"ג.

כט) תרומת הדשן סי' קכ.

ל) תוספתא פ"ב ה"ו. רא"ש פ"ב סי' ד. טור ושו"ע ס"ג.

לא) תרומת הדשן שם ובסוס"י קיט. שו"ע שם. וראה זקן אהרן או"ח סי' כג.

לב) משא"כ מתנה על מנת להחזיר שאסור, כדלקמן סי"ח וש"נ. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' מט אות א.

לג) לקמן סי"א.