יא

יא וכל זה כשמשכיר לו בתוך הפסח או בערב פסח אפילו קודם שעה חמישית אבל קודם ערב פסח מותר להשכיר לנכרי בין חמור בין תנור בין חדר אף על פי שהנכרי מפרש לו שישתמש בהן חמץ בפסח ועל מנת כן הוא שוכרם ממנוסא דכיון שהנכרי יכול להשתמש יום אחד בהם חמץ בשעת היתרסב דהיינו משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח א"כ השכר שנוטל ממנו הישראל אינו ניכר ונראה שהוא בעד שעת איסור דהיינו בעד שבוע של פסח אלא בעד שעת היתר דהיינו בעד מה שהנכרי יכול להשתמש בהן חמץ משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח:


סא) אגור סי' תשד, בשם תוס' רבנו משה. ט"ז ס"ק ה. מ"א ס"ק ו.

סב) ראה לבוש ס"ז (בהבלעה). לעיל סי' רמה סי"ב (בהבלעה עם יום אחד). שו"ת צמח צדק או"ח סי' מט ס"ג. פס"ד צמח צדק לב, א (שמטעם זה יכול להשכיר החדר שבו החמץ). שדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' ט אות ג ד"ה ובדברי. מ"מ וציונים.