יג

יג ומטעם זה מותר להחם חמין בפסח בכלי הבלוע מחמץ כדי להשתמש בחמין אלו לרחיצה ולכביסהסז ולחוף בהן את הראשסח שהרי אינו נהנה אלא מן הכלי ולא מן חמץ הבלוע בתוכו אע"פ שהוא נפלט מן הכלי לתוך חמין הללו ויש בהן טעם החמץ מכל מקום כיון שאינו עומד לשתיה אלא לרחיצה וכביסה הרי אינו נהנה כלום מן טעם החמץ שנפלט לתוכן.

במה דברים אמורים בכלי המיוחד לרחיצה ולכביסה שאין דרך להשתמש בו לאכילה ולשתיהסט אבל כלי שדרך להשתמש בו לפעמים לאכילה ושתיה צריך להצניעו במקום צנוע שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח כמו שיתבאר בסי' תנ"אע ואין להשתמש בועא אפילו לרחיצה וכביסה ואפילו על ידי צונן גזירה שמא ישכח וישתמש בו לאכילה ושתיהעב.

במה דברים אמורים כשרוצה להשתמש בו בפסח בקביעות אבל להשתמש בו דרך עראי במקרה על ידי צונן מותרעג אפילו לצורך אכילה ושתיהעד אם אינו כלי חרסעה או אפילו על ידי חמין לצורך רחיצה וכביסהעו אפילו הוא כלי חרס כמו שנתבאר בסי' תנ"אעז ע"ש כל פרטי דין זה:


סז) מרדכי רמז תקס. רמ"א ס"ז.

סח) שערי דורא ריש כלל פה. תורת חטאת שם ס"ג.

סט) מעגלי צדק על המחזור (דיני פסח, סוף דיני הכשר הכלים). מ"א ס"ק יב. וראה מ"מ וציונים.

ע) סעיף א.

עא) אפילו בשאר איסורים, שמותר להשהותן כדלקמן שם.

עב) מרדכי רמז תקסה. רמ"א סי' תנא ס"א, וביו"ד סי' קכא ס"ה.

עג) רמ"א יו"ד שם. ח"י ס"ק יד, ובסי' תנא ס"ק יא, ובמנחת יעקב כלל יא ס"ק ו. ש"ך יו"ד סי' צא סוף ס"ק ג. וכ"ה לעיל סי' תמז ס"ג. לקמן סי' תנא ס"ב וסמ"ג. וראה לעיל שם הטעם שאינו עובר בבל יראה ובל ימצא על החמץ הבלוע ושלא חשו בו חכמים שמא ישכח ויבשל בהן בפסח.

עד) טור ושו"ע יו"ד סי' צד ס"ג (לפירוש הב"י שם ד"ה ומ"ש אך מותר, דהיינו אפילו דבר לח). ש"ך שם ס"ק יב, ובסי' צא סוף ס"ק ג (כשמקנחה). ח"י ס"ק יד. מנחת יעקב כלל פה ס"ק טז (שבדבר שדרכו בהדחה מותר אף בלח). וכ"ה לקמן שם ושם. וראה פסקי אדה"ז ע' 103.

עה) כדלקמן שם, שהמנהג לא להשתמש בפסח בכלי חרס ישנים.

עו) ים של שלמה חולין פ"ח סי' מו ד"ה הראשון. מ"א ס"ק יב. ט"ז יו"ד סי' צד ס"ק ד. וראה גם לעיל שם.

עז) סעיף ב וסעיף מג.