יט

יט אבל מותר לומר בפסח לעבדו נכריקג הילך דינר זה וקנה ואכול אע"פ שהוא יודע שהעבד ילך ויקנה חמץ ויאכלקד לפי שאכילת העבד אינה חשובה הנאה לרבוקה כמו אכילת הבהמהקו מטעם שנתבאר ביו"ד סימן רכ"אקז:


קג) ראה לעיל סי' תמ ס"ב (דהיינו אף שהוא כבוש תחת ידיו), וסי' תמח ס"ז (דהיינו כשאינו קנוי לו לצמיתות). מהדוב"ת לסי' דש וסי' רנב.

קד) מרדכי רמז תקמט בשם אור זרוע. טור ושו"ע ס"ו.

קה) מ"א ס"ק ט (לענין תינוק).

קו) דלעיל סי"ח.

קז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ב.