כ

כ אבל לא יאמר אדם בפסח לנכרי בין שהוא עבדו בין שאינו עבדו הילך דינר זה וקנה לך חמץ מן החנוני ואכולקח דכיון שהישראל בעצמו אסור לו לקנות חמץ בפסח אסור לו לומר לנכרי לקנותו ואע"פ שהנכרי קונה אותו לעצמו ולא בשביל הישראל מכל מקום כיון שהישראל נותן דינר להנכרי ואומר לו שיקנה בו חמץ והנכרי קונה אותו בדיבורו של ישראלקט הרי זה נראה כשלוחוקי מטעם שנתבאר בסימן ש"זקיא אבל מותר לומר לו קנה לך חמץ בדינר שלך ואכולקיב:


קח) אגודה פ"ב סי' כג. אליה רבה ס"ק י.

קט) מ"א סי' שז ס"ק כט (כשיש לישראל הנאה מזה). ש"ך ביו"ד סי' רצז ס"ק ד (שבשל ישראל אסור אפילו בלא הנאה לישראל). ונתבארו ב' הדעות לעיל סי' רמה קו"א ס"ק ד ד"ה ועוד יש לפרש.

קי) לבוש סי' שז סכ"א.

קיא) סעיף לה, וש"נ.

קיב) כדלעיל שם בריש הסעיף, וש"נ.