כב

כב אבל אסור לישראל להקדים דינר לחנוני נכרי ולומר לו שיתן מזונות לעבדו בפסחקכא ואחר הפסח יעשה עמו חשבוןקכב שמא יתן לו חמץקכג וחמץ זה הוא של ישראלקכד כיון שכבר נתן עליו דינר להחנוני (ואפילו לדברי האומריםקכה שישראל אינו קונה מטלטלין מנכרי בכסף בלבד מכל מקום כיון שהחנוני כבר קיבל הדינר מן הישראל הרי דעתו להקנות להישראל מזונות כנגד דינרו וכשהחנוני נותן אחר כך חמץ להעבד אינו נותן לו בתורת מכירת חמץ שלו אלא בתורת נתינת חמץ של ישראל והוא עושה שליחות הישראל שצוה לו ליתן מזונות לעבדו):


קכא) רב פפא בגמרא ע"ז סג, ב (לענין יין נסך ושביעית). מרדכי שם. שו"ע ס"ו (אף לדעה הב').

קכב) גמרא שם ורש"י שם ד"ה ואני מחשב. וראה מ"מ וציונים.

קכג) רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ג הכ"ה.

קכד) רש"י שם ד"ה כשהקדים.

קכה) לעיל סי' תמח ס"ח וש"נ.