כו

כו וכל זה בחולה שאין בו סכנה אבל בחולה שיש בו סכנה אין לדקדק בכל זהקמג ואפילו לקנות חמץ מן השוק מותר כדי למהר באכילתו אם הוא צריך לאכילת חמץ ואין חוששין ללאו של בל יראה ובל ימצא שהקונה את החמץ עובר עליוקמד שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ועל דרך שנתבאר בסימן שכ"חקמה וביו"ד סימן קנ"ה ע"ש:


קמג) מ"א ס"ק ט. וראה לקמן סי' תסו ס"ה.

קמד) רמב"ם פ"א ה"ג.

קמה) סעיף ב.