כז

כז אסור להיות שליח לנכרי לקנות לו חמץ בפסח אפילו במעותיו של נכריקמו ואפילו אינו מושך את החמץ מרשות המוכר אלא נותן לו דמים בלבד בפסח לפי שיש אומריםקמז שישראל קונה מטלטלין מנכרי בכסף בלבד ונמצא שהחמץ נקנה להישראל בפסח ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא ואף על פי שהוא מפרש להמוכר שאינו קונה את החמץ לעצמו אלא בשביל הנכרי ששלחו אף על פי כן נקנה החמץ לישראל שנתן המעות מידו ליד המוכר ואין אומרים כיון שהמעות הן של נכרי והישראל נתנם בשליחותו הרי זה כאלו נתנם הנכרי בעצמו שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שנעשה שליח לישראל חבירוקמח כמו שנתבאר בחושן משפט סימן קפ"חקמט:


קמו) שו"ת ריב"ש סי' תא. [ר]מ"א ס"ו. וראה אמרי יושר ח"ב סי' קלז.

קמז) כדלעיל סי' תמח ס"ח וש"נ.

קמח) ריב"ש שם. לבוש ס"ו. מ"א ס"ק י. וראה מ"מ וציונים.

קמט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם סעיף א (שאין שליחות לעכו"ם). וראה גם לעיל סי' תמח ס"י.