ז

ז ואם לא התנה עמו כך בתחלת השותפות (ועיין בסימן רמ"המג שיש עוד תקנה לזה) יש לו תקנה שקודם הפסח ימכור את מחצית התנור שלו להנכרי על כל ימי הפסחמד דהיינו שכל ימי הפסח יהיה כל גוף התנור של הנכרי ויקבל דמים מן הנכרי בעד מחצית תנורו קודם הפסחמה או יקנה להנכרי את מחצית תנורו באחד מדרכי הקנייה שיתבאר בחושן משפט הלכות מקח וממכרמו ויתנה עמו שלאחר הפסח יתן לו בעד מחציתו מעותמז או שארי דברים שאינן חמץ או חמץ שנתחמץ לאחר הפסחמח וכשהתנה עמו כך אף אם לאחר הפסח נותן לו הנכרי לחם חמץ שנאפה בפסח בתנורו מותר לו לקבלו ולאכלו שהרי לא זכה הישראל בלחם זה קודם שנתנו הנכרי לידו כיון שהתנה עמו שיתן לו מעות או שארי דברים:


מג) סעיף טו.

מד) מ"א ס"ק ג. והיינו בקנין מעות, שמועיל בנכרי בשכירות, כדלקמן בסדר מכירת חמץ. ראה רמ"א חו"מ סי' קצד ס"א וסמ"ע שם ס"ק ה. סי' קצה ס"ט וסמ"ע שם ס"ק כ. מ"מ וציונים.

מה) תשובות רש"י סי' קיא. הגהות מיימוניות פ"א אות ג. ב"ח ד"ה ומ"ש הב"י אתנור. מ"א ס"ק ג.

מו) ראה לעיל סי' רמה סט"ו וש"נ.

מז) מרדכי ע"ז רמז תתח. טור ושו"ע ס"ג (ולתרץ קושיית הט"ז ס"ק ב, מקנה באחד מדרכי הקניה. וראה גם לקמן סוף סי"ד).

מח) כדלעיל ס"ג-ד, שלכתחלה צריך להתנות כו'.