ח

ח אסור להשכיר לנכרי חמור להוליך עליו חמץ בפסח או חדר לשום בתוכו חמץ בפסחמט מפני שאסור להשתכר באיסורי הנאהנ אבל מותר להשכיר לו חמור על שבוע של פסח בסתם שאין הנכרי מפרש לו שיוליך עליו חמץ בפסחנא אע"פ שהוא יודע שהנכרי יוליך עליו חמץ אין בכך כלום דכיון שאף אם לא יוליך עליו כלום יצטרך לפרוע לישראל כל שכרו משלם כיון שהשכירו לו לשבוע בין שיוליך עליו כל ימי השבוע (חוץ משבת ויו"ט כמ"ש בסי' רמ"ונב) בין שלא יוליך עליו כלל אם כן אין הישראל משתכר כלום במה שהנכרי מוליך עליו חמץ בפסחנג:


מט) ירושלמי פ"ב ה"ב. אגור סי' תשד. מ"א ס"ק יא. ט"ז ס"ק ה.

נ) מרדכי רמז תקפז, בשם הר"ש משאנץ. טור ושו"ע ס"ד. וכדלעיל ס"ה לענין תנור. והיינו אפילו בחמץ של נכרי, כדלעיל סי' תמג ס"ג וש"נ.

נא) תוספתא פ"ב ה"ח. טור ושו"ע ס"ז. לפירוש האגור והמ"א שם.

נב) סעיף ז.

נג) מ"א ס"ק ה. פר"ח ס"ה.