ט

ט וכן מותר להשכיר לו חדר שידור בו בפסח אע"פ שידוע שיכניס לתוכו חמץנד מכל מקום הישראל אינו נוטל ממנו שכר הכנסת החמץ אלא שכר הדירה שאף אם לא יכניס חמץ לתוכו כל ימי הפסח לא ינכה לו כלום משכרונה:


נד) אגור סי' תשד. רמ"א ס"ה. כפירוש האגור שם ומ"א ס"ק ו וס"ק יא דמיירי בסתם. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' מט אות ג (לענין השכרת החדר שבסדר מכירת חמץ). העו"ב קעז ע' י.

נה) כדלעיל ס"ח בחמור.