תנא דיני הגעלת כלים ובו ע"ח סעיפים:

א

א כל הכלים שאינו רוצה להכשירן לפסח על ידי הגעלה או ליבוןא וכן כל כלי חרס שאין להם הכשר על ידי הגעלה וליבון אם הוא רוצה להשהותן עד לאחר הפסחב צריך לשפשפן (עיין סימן תמ"דג) היטיבד קודם שעה ששית בערב פסח ולהדיחן מעטה בענין שלא יהא חמץ ניכר בהן ויצניעם במקום צנוע שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסחו ואע"פ שכל הכלים הבלועים משאר איסורין מותר להשהותן עמו בבית ואין חוששין לשכחה מכל מקום חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השנה יש לחוש בו יותר לשכחהז וטוב לסגרם בחדר מיוחד ולהצניע המפתח שלא ילך לשם כל ימי הפסחח:


א) ח"י ס"ק ד.

ב) ראה לעיל סי' תמז ס"ג הטעם שאינו עובר בבל יראה ובל ימצא על החמץ הבלוע ושלא חשו בו חכמים שמא ישכח ויבשל בהן בפסח. וראה שם שכ"ה גם בכלים שנתבשל בהן חמץ בפסח.

ג) סעיף ח-ט.

ד) טור ושו"ע ס"א.

ה) ראה לעיל סי' תמז ס"ג (בנתבשל בהן חמץ בפסח) ולקמן סע"ב (בכלים שאינן צריכים הגעלה).

ו) רא"ש פ"ב סי' ו. שו"ת הרא"ש כלל יד ס"א. טור ושו"ע שם. וראה לעיל סי' תמב סוף ס"ח, שזה מועיל אף לתבשיל שנתבשל בכלי חמץ. וראה שם ס"ז, דלא מהני בתבשיל שנתבשל עם חמץ.

ז) מנחת יעקב כלל יז ס"ק יא.

ח) שו"ת הרא"ש שם. טור ושו"ע שם.