יא

יא בוכיאסג (והוא כלי העשוי מלבנים ועפרסד ומסיקין אותו מבחוץ ואופין ומטגנין בתוכו) אם הסיקו מבחוץ אינו נכשר לפסח על ידי היסק זהסה כמו שנתבארסו אבל אם מלאוהו גחלים מבפניםסז או שהסיקו מבפניםסח עד שנתלבן כדינו ועל דרך שיתבאר בסימן תס"אסט מותר להשתמש בו בפסח ואין לחוש שמא לא ילבנו יפה יפה מחמת שיחוס עליו שלא יתבקע דכיון שהוא עשוי מלבנים ועפר אין לחוש בו שמא יתבקעע:


סג) גמרא ל, ב. טור ושו"ע ס"ב.

סד) טור בשם רש"י. שו"ע שם.

סה) מ"א סי' תסא ס"ק ב.

סו) סעיף ח.

סז) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

סח) רשב"א בתורת הבית הקצר בית ד שער ד (לז, א). לפירוש הב"י ד"ה וכוביא.

סט) סעיף א (שדוקא כשנאסר התנור ע"י גחלים צריך להכשירו ע"י גחלים דוקא).

ע) ב"י ד"ה וכוביא. ט"ז ס"ק ד. וראה רבינו ירוחם נתיב ה ח"ב (לט, ד). ב"י רס"י תסא.