יד

יד מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקנה לו סכינים חדשים לפסחצד אבל מעיקר הדין אפילו אותן סכינים שמשתמשין בהם חמץ בחמין כל השנה די להם בהגעלה לפסחצה ואע"פ שסכינים הבלועים משאר איסורין יש אומריםצו שצריך ללבנם באור כדי להשתמש בהן בחמין כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קכ"אצז מכל מקום כיוןצח שיש אומריםצט שאפילו כלים הבלועים מחמץ על ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסח וגם יש אומריםק שסכינים אין להם דין כלים הבלועים על ידי האור בלבד כמו שנתבאר ביורה דעה שם לפיכך יש להתיר לכתחלה להכשיר סכינים בין גדולים ובין קטניםקא על ידי הגעלה בלבד.

והוא שיגעילם ברותחין בכלי ראשוןקב וכלי ראשון נקרא הכלי שהרתיחו בו המים אצל האש אפילו אם עכשיו בשעה שמגעילין בתוכו אינו עומד אצל האש הרי זה נקרא כלי ראשוןקג ומגעילין בתוכו כל כלי הצריך הגעלה בכלי ראשוןקד אם המים שבתוכו הן עדיין רותחין דהיינו שמעלין רתיחה כמו שיתבאר בסימן תנ"בקה:


צד) משמעות הגמרא ל, ב. פיוט לשבת הגדול אלהי הרוחות. מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כב). ט"ז ס"ק ה. מ"א ס"ק ו.

צה) גמרא שם. טור ושו"ע ס"ג.

צו) ריב"[ם] בתוס' ע"ז עו, ב ד"ה אמר, וברא"ש שם פ"ה סי' לד. וכדעה הב' דלקמן סכ"ו (שאין הולכין בכלים אחר רוב תשמישן). מ"א ס"ק ו.

צז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ז.

צח) ח"י ס"ק יד.

צט) כדלעיל סי"ג וש"נ.

ק) ר"ת בתוס' וברא"ש שם. דעה הא' דלקמן סכ"ו (שהולכין בכלים אחר רוב תשמישן).

קא) ר"ן פ"ב (ח, א) ד"ה אבל. דרכי משה ס"ק ב.

קב) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

קג) טור ושו"ע שם.

קד) אפילו נשתמש בו איסור בכלי ראשון על האש. ראה לקמן סכ"ה.

קה) סעיף ג. וראה נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג ע' ת.