טו

טו וקודם הגעלה צריך לשוף את הסכיניםקו במשחזת או ברחייםקז או בדבר אחרקח המסיר את כל החלודה שבהן וכן שאר כל הכלים צריך להסיר כל החלודה והטינופתקט שבהן קודם שמגעילן שנאמרקי בפרשת הגעלת כלי מדין אך את הזהב וכו' כלומר רק את הזהב וגו' דהיינו כשאין שם חלודה רק זהב בלבד מועלת הגעלה להפליט הבלוע אבל כשיש שם חלודה או שאר טינופת יש לחוש שמא יש שם משהו מממשות האיסור בעין תחת החלודה והטינופת ואין הגעלה מועלת למה שהוא עומד בעינו ואינו בלוע בתוך דופני הכליקיא:


קו) רא"ש פ"ב סי' ז. טור ושו"ע ס"ג.

קז) טור ושו"ע שם.

קח) ב"ח ס"ז ד"ה וקודם. אליה זוטא ס"ק ד.

קט) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כח).

קי) במדבר לא, כב. רש"י על הפסוק. רא"ש שם בשם ספרי. ילקוט שמעוני מטות רמז תשפה.

קיא) ט"ז ס"ק ו. וראה גם לקמן סי' תנב ס"ז. קובץ דברי תורה יב ע' מג.