טז

טז ואם אינו יכול להעביר החלודה או שאינו רוצה לטרוחקיב ולהעבירה ישים גחלים בוערות על מקום החלודהקיג וישהה אותם שם עד שאם יגע אדם בצד השני של הכלי במקום שכנגד החלודה יהיה היד סולדת בוקיד מחמת שנתלבן הכלי מן הגחלים שאז בודאי נשרף כל ממשות איסור שתחת החלודהקטו והעולם נהגו להחמיר להשהות הגחלים כל כך על החלודה עד שיהיה קש או חוט נשרף מצד השניקטז (דהיינו שקושרין קש או חוט סביב הכלי מצד השני נגד הגחלים שעל גבי החלודה ומשהה את הגחלים כל כך עד שישרוף הקש או החוט שכנגדן בצד השניקיז) ואחר כך מגעילין את הכליקיח ואם לא עשה כן קודם הגעלה יעשה כן אחר ההגעלהקיט:


קיב) ראה ט"ז ס"ק ז.

קיג) לבוש ס"ד (דסגי בליבון קל. וראה לקמן סל"ח דהיינו ע"י גחלים על אותו מקום).

קיד) מרדכי סוף ע"ז רמז תתס (לענין ליבון מחלב לבשר). הובא בב"י ד"ה והליבון. מ"א ס"ק כז, ופר"ח ס"ד וסוף ס"ה, בשם תשובות הרא"[ם] ח"א סי' מג, בשם ס' התרומה סי' קסא, בשם ר"י.  תוס' ע"ז לג, ב ד"ה קינסא, בשם רבנו משה מקוצי, בסמ"[ג] ל"ת קמח (נה, א). שו"ת הרא"ש כלל יט ס"ז. טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סי"ד. וראה גם לעיל ס"י וש"נ.

קטו) שו"ת הרשב"א סי' שעא. וכדלקמן סל"ח.

קטז) מרדכי שם. הגהות מיימוניות פי"ז אות ה, בשם ה"ר אביגדור כ"ץ. אגור סי' תשמב בשם חמיו ה"ר אברהם זכ"ש. רמ"א ס"ד וסט"ז. וכ"ה לקמן סי"ט וסל"ח (במוסגר) וסמ"ד. וראה לעיל ס"י, שבמקום שאין חלודה וכיו"ב סגי ביד סולדת בצד החיצון, וש"נ. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' רכו.

קיז) אגור שם. הגהת באר הגולה.

קיח) שו"ת הרשב"א שם. וראה גם לקמן סוף סי"ט.

קיט) היינו ליבון קל. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה רכו. אור חדש (פאפא) ניסן תשס"ב ע' 22.