יז

יז וכל זה כשהחלודה הוא בצד הפנימי של הכלי במקום שמשתמשין בו בקבע אבל אם הוא בצד החיצון של הכליקכ שלא נשתמש שם חמץ ואע"פ שלפעמים מגיע תשמיש החמץ גם מבחוץ מכל מקום כיון שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד לשם לפיכך אין חוששין שמא יש שם ממשות החמץ בעין תחת החלודה ואין צריך להעבירה כלל:


קכ) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כח). רמ"א ס"ה. ט"ז ס"ק י. מ"א ס"ק טז. וראה גם לקמן ריש סל"ח (לענין טלאי).