תנא דיני הגעלת כלים ובו ע"ח סעיפים:

ב

ב ומכל מקום דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהצניען ולהשתמש בהן דבר צונןט בין לח ובין יבשי רק שיזהר להדיח את הכלי היטיב קודם שמשתמש בו שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בו בעיןיא (ולענין דיעבד עיין סי' תמ"זיב) ואפילו היא קדרה של חרס שנתבשל בה חמץ כל השנה די לה בהדחה להשתמש בה צונן בפסח מעיקר הדיןיג (אבל המנהג הוא שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס ישנים אפילו בצונןיד כמו שיתבארטו) ואם הוא סכין צריך לנעצו עשר פעמים בקרקע קשה קודם שמשתמש בו צונן בפסחטז אבל אסור להשתמש בהןיז בקביעותיח משעה ה' בערב פסחיט ואילך אפילו בצונן עד שיכשירם לפסח על ידי הגעלה או ליבון על דרך שיתבאר גזירה שמא ישכח וישתמש בהן בחמין:


ט) רמ"א ביו"ד סי' קכא ס"ה (בשאר איסורים). ט"ז כאן ס"ק ג. ח"י ס"ק יא. וכ"ה לעיל סי' תמז ס"ג. סי' תנ סי"ג. וכ"ה לקמן סמ"ג.

י) כדלעיל סי' תנ שם וש"נ.

יא) ש"ך ביו"ד סי' צא סוף ס"ק ג.

יב) סעיף נא.

יג) טור ושו"ע סכ"ב. וראה פסקי אדה"ז ע' 103.

יד) רי"ף פ"ב (ט, א). רא"ש פ"ב סי' ט. שו"ע שם.

טו) סעיף מג.

טז) יו"ד סי' קכא ס"ז (בשאר איסורים).

יז) רמ"א סוף ס"א.

יח) רמ"א יו"ד שם. ח"י כאן ס"ק יא.

יט) עולת שבת ס"א. ח"י שם.