כ

כ לפיכך אותם סכינים שידותיהן תחובין תוך בית יד והן קבועין שם במסמרים קטנים אין הגעלה מועלת להם כי יש גומות דקות הרבה במקום (סביב) המסמריםקכט ואין צריך לומר אם גוף הבית יד נעשה מב' חלקים מדובקין ויש ריוח מעט ביניהם להכניס לשם את הסכין שעל פי הרוב אי אפשר לנקר שם היטיב שלא יהיה שום טינופת דבוק שםקל ואין הגעלה מועלת אלא לכלי זך ונקי כמו שנתבאר וכן אם יד הסכין דבוקה בבית יד על ידי דבק אין הגעלה מועלת לה דכיון שהדבק מתקלקל במים רותחין יש לחוש שמא יחוס על הדבק ולא ירתיח את המים יפה יפהקלא וכן אם הבית יד היא עשויה מקרןקלב וכן שאר כל הכלים העשויין מקרן אין הגעלה מועלת להן שהקרן מתקלקל במים רותחין ויש לחוש שמא יחוס עליוקלג:


קכט) אחרונים. ב"ח סוף ס"ז ד"ה ומ"ש דהליבון. מ"א ס"ק ה. ח"י ס"ק טו.

קל) ח"י שם.

קלא) אחרונים. שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. ב"ח ס"ט ד"ה כתב בעל המנהיג. ט"ז ס"ק יג. מ"א ס"ק יט. ח"י שם. וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' רכז.

קלב) מהרי"ל הל' הגעלה (ע' כג). ב"ח וט"ז ומ"א וח"י שם.

קלג) המנהיג הל' פסח סי' ל. טור ושו"ע ס"ז.